disclaimer

s  e  n  t  e  r  r  a

p r a k t i j k  in  b e w e g i n g

Disclaimer, Gegevensverwerking, Privacy-, en Praktijkbeleid (conform GDPR-gegevensverwerking vanaf 25 mei 2018)De websites www.stijndemets.be (osteopathie), www.senterra.be  en www.gidja.be (hobby) zijn eigendom van Stijn De Mets (verder “wij, onze”)

Contactgegevens: Oude Pontweg 28, 9070 Heusden, Telefoon: 092111666

E-mail: osteopaat@stijndemets.be en stijndemets@gmail.com


Door de toegang tot en het gebruik van de websites en/of als patiënt in de osteopathie-praktijk van Stijn De Mets, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden (zie ook document in de wachtzaal):


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de sites, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stijn De Mets of rechthoudende derden (de afbeelding ecologie op pagina 'home'  is afkomstig van 'cahiers libres' (vaugirard), alle andere  afbeeldingen en inhoud(en) zijn auteursrechtelijk beschermd bij stijn de mets (gidja),


Praktijk voor osteopathie Stijn De Mets en samenwerkingsovereenkomst

De praktijk voor osteopathie te Heusden (O.-Vl) is een éénmanszaak (vrij beroep- zelfstandige) van Stijn De Mets. Er is een samenwerkingsovereenkomst met andere collega zelfstandige osteopaten in de praktijk te Heusden. In de praktijk te Terneuzen is er een samenwerkingsovereenkomst met (een) zelfstandig(e) collega(e) osteopa(a)t(en). Eventueel kan een vervanger/waarnemer/opvolger/collega (uitsluitend met samenwerkingsovereenkomst), patiënten behandelen van Stijn De Mets, waarbij een zo strikt mogelijke deontologie wordt nagestreefd op het vlak van gegevensbescherming , privacy en beleid, en waarbij dit document/site in de nieuwe behandelrelatie ook geldig blijft.


Beperking van aansprakelijkheid

In de Praktijk voor Osteopathie (Stijn De Mets/vervangend waarnemer/collega met samenwerkingsovereenkomst/wij/we) hechten we veel waarde aan transparante communicatie en veiligheid. Wij zijn aangesloten bij, en voeren praktijk conform, de Belgische osteopathie.be en Nederlandse NVO/NRO beroepsverenigingen voor osteopathie. Uw gegevens (of dat van uw minderjarig kind) worden volgens de GDPR-richtlijnen verwerkt voor patiëntenzorg op grond van de behandelrelatie (overeenkomst tussen patiënt en therapeut) of wettelijke verplichting, of toestemming -al dan niet als wettelijke vertegenwoordiger(s). Wij vragen uw expliciete toestemming met het ondertekenen van een informed consent, met terugwerkende kracht (vanaf eerste kennismaking), voor gegevensverwerking en het accepteren van het privacy-, en praktijkbeleid. Deze gegevensverwerking, privacy-, en praktijkbeleid kan worden gewijzigd zonder dat wij daar uw expliciete toestemming voor vragen, noch u daarvan persoonlijk over inlichten, daarom vragen wij u dit expliciet regelmatig na te lezen op onze website/wachtzaal voordat u met ons contact opneemt en/of op behandeling komt.


De informatie in emails is uitsluitend voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Mocht u van dit e-mailbericht niet de geadresseerde zijn dan verzoeken wij u vriendelijk Stijn De Mets per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen van de ontvangst van dit e-mailbericht, en het e-mailbericht te vernietigen zonder kennis te nemen van de inhoud. De informatie op de websites/emails is soms van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Gelieve nooit medische consultaties bij een arts uit te stellen.


Osteopathie is een complementaire behandelmethode, wat inhoudt dat u steeds in continue opvolging bij de reguliere geneeskunde (onderzoek, diagnose, medicatie, advies, behandeling,...) daarnaast, met of zonder voorschrift, op behandeling kan komen. Consulteer regelmatig en tijdig een arts. Om u optimaal osteopathisch te kunnen behandelen deelt u tijdig alle relevante informatie hierover mee, op uw verantwoordelijkheid, ongeacht of er specifiek naar gevraagd wordt door Stijn De Mets, zodat wij up-to-date blijven (bvb: geplande onderzoeken, wijzigingen medicatie,…). In alle omgang met de praktijk voor osteopathie van Stijn De Mets worden uw problemen of ongemakken besproken, maar er wordt nooit een medische diagnose gesteld of geïnsinueerd, noch wordt u ontraden om reguliere geneeskunde te consulteren en te volgen, noch is dit een vervanging van reguliere geneeskunde, op geen enkele wijze direct of indirect, en dit kan u geenszins ontslaan, ook niet deels, van uw verantwoordelijkheid over uw gezondheid (of dat van uw minderjarig kind) om een arts te consulteren, ongeacht lopende (osteopathische of andere) afspraken bij zorgprofessionals of eventuele adviezen. Bespreek adviezen met een arts of zorgprofessional (dieet, gebruik van natuurlijke supplementen,...). Een normale geestelijke en lichamelijke gezondheid, en op de hoogte zijn wat een osteopathiebehandeling inhoudt (zie websites/internet/folders) is noodzakelijk om osteopathiebehandelingen te krijgen. Voor regelmatige controles, nachtelijke pijnen, ziekteverschijnselen, tumoren, acute pijn of ongemak, hartklachten, koorts,... of twijfel over uw gezondheid, contacteer een arts


Minderjarigen dienen begeleid te zijn, door de ouder of voogd, tijdens de duur van de behandeling ivm veiligheid en ouderlijke verantwoordelijkheid.

 

Uw gegevens worden veilig verwerkt volgens de GDPR-richtlijnen. Gegevens kunnen, uitsluitend op uw vraag, uitgewisseld worden met uw arts of therapeut voor/tijdens/na een osteopathiebehandeling.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stijn De Mets geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Stijn De Mets kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Stijn De Mets verklaart uitdrukkelijk dat er geen zeggenschap is over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Stijn De Mets levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de websites/emails volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Stijn De Mets de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Stijn De Mets kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van emails of de informatie op deze site.


Corona-Covid maatregelen in de praktijk (update 1/5/2020) :

1. Neem een mondmasker en handdoek (in aparte zak) mee, zoniet dan zijn er in de praktijk voorradig.

2. Kom stipt op de afspraak (niet te vroeg noch te laat). Er is tijd tussen de patiënten om alles te reinigen en te ontsmetten, en er is geen onderling contact.

3. Was en/of ontsmet je handen voordat je naar de praktijk komt. Volg de algemene geldende richtlijnen wat betreft handhygiëne, social distancing, en niezen in elleboogplooi,...

4. Heb je klachten van griep, verkoudheid, moeilijke ademhaling, hoesten, koorts, geurverlies, brandende ogen,… gelieve niet naar de praktijk te komen en contact op te nemen met je arts. Als iemand van je gezin dergelijke klachten heeft, stel dan ook de afspraak uit.

5. De praktijk is enkel toegankelijk voor de patiënt zelf. Bij ouderen (hulpbehoevenden), andersvaliden en minderjarigen zijn begeleiders wel toegestaan.


Privacybeleid


Stijn De Mets neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Stijn De Mets uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Stijn De Mets op het vlak van gegevensverwerking.


De verwerkingsverantwoordelijke is Stijn De Mets, Oude Pontweg 28, 9070 Heusden.


Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Stijn De Mets osteopaat@stijndemets.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.


Verwerkingsdoeleinden

Stijn De Mets verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van consumenten, klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, public relations,...


Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling, en/of van de persoon waar u als wettelijke voogd optreedt, en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten. Wij kunnen naast de kennisgeving tot gegevensverwerking op deze website en in de wachtzaal, ook uw expliciete toestemming, digitaal/mondeling of schriftelijk, vragen voor verwerking van uw gegevens, en uw schriftelijk akkoord voor beperkte aansprakelijkheid.


De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging, maar ook financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Wij verzamelen deze gegevens zowel op papier als elektronisch.


Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy.


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), leveranciersbeheer en boekhouding. In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het paramedisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.


De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.


Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de evt. interactieve toepassingen en diensten op deze website.


Overmaken aan derden

Communicatie van gegevens zal uitsluitend met u gebeuren, per post of per email,  mits voorafgaande schriftelijke toestemming, zodat u deze informatie dan zelf kan doorgeven aan derden (arts, therapeut, verzekering,...).

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Stijn De Mets verbonden zijn (bvb boekhoudkantoor). Stijn De Mets garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens aan de hand van het afsluiten van een ‘verwerkingsovereenkomst’. Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder controle van Stijn De Mets, en mits het afsluiten van een ‘verwerkingsovereenkomst’.


Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die vaak niet over een adequaat beschermingsniveau beschikken inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals bepaald door de Europese commissie). Als dat gebeurt, dan zorgen wij voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde ‘verwerkingsovereenkomsten’ te sluiten.


Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Evenwel garanderen wij u een zo strikt mogelijk beroepsgeheim teneinde uw rechten te vrijwaren.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende minstens 30 jaar of de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.


Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Stijn De Mets bij osteopaat@stijndemets met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij u om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.


Indien u het niet eens bent met de manier waarop Stijn De Mets uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de osteopaat zelf osteopaat@stijndemets.be, of bij de beroepsvereniging info@osteopathie.be (anonieme klachten worden niet behandeld) zodat kan bemiddeld worden met de betreffende osteopaat, of bij de Gegevensbeschermings-autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Het ministerie moedigt de beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen aan om buiten de hoven en rechtbanken eventuele klachten of conflicten met consumenten (patiënten) te regelen.


Wijzigingen

Stijn De Mets behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Hiervoor vragen wij niet steeds opnieuw uw expliciete goedkeuring maar u kan regelmatig de website/document wachtzaal controleren op wijzigingen (zie update-datum).


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Cookie-policy

Tijdens een bezoek aan de site kunnen mogelijks 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden via de website-host one.com. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

In het uitzonderlijk geval bij letselschade of andere schade, zal het uit te keren bedrag niet het bedrag overstijgen als dewelke vastgelegd is in de BA verzekeringspolis. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en websites. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.


Alle rechten voorbehouden;  ondanks zorgvuldige samenstelling kan geenszins aansprakelijkheid uitgaan naar stijn de mets voor, hetzij onjuiste of onvolledige informatie en/of verkeerdelijk interpreteren van de informatie,  misbruik van informatie van deze overeenkomst en sites, hetzij andere nadelen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks; gebruik of kopieëren van de informatie op enigerlei manier is niet toegestaan, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van stijn de mets;


heeft u opmerkingen of suggesties dan horen we het graag op osteopaat@stijndemets.be